صفحه ویژه

بی‌تفاوت مباش

3252.jpgکسی که در امور زندگی خود با اهل معرفت مشورت کند، چنانچه درست و صحیح عمل کرده باشد مورد تعریف و تمجید قرار می‌گیرد و اگر خطا و اشتباه کند، عذرش پذیرفته است.

بار امانت

3228.jpgهر چند پای بی‌رمق او توان نداشت / هر چند بین قافله جانش امان نداشت / بار امانتی که به منزل رسانده است / چیزی کم از رسالت پیغمبران نداشت / جز گیسوان غرق به خون روی نیزه‌ها / در آتش بلا به سرش سایه‌بان نداشت

زیباتر از زیبایی

3212.jpgسعادتی که در پی شکر به انسان می‌رسد از نعمتی که برای آن خدا را شکر کرده، بالاتر است. زیرا نعمت‌ها، کالای دنیا هستند ولی «شکر» هم نعمت دنیاست و هم نعمت آخرت.

یک نیمه‌اش نبوت و...

3088.jpgزهرا همان کسی است که بیت محقرش / طعنه زده به عرش و تمامی گوهرش / او را خدا برای خودش آفریده است / تا اینکه هر سحر بنشیند برابرش / شرط پیمبری به پسر داشتن که نیست / مردی پیمبر است که زهراست دخترش

قلب حکیم

2965.jpgهیچ عزیزی حق را رها نکند مگر آن که ذلیل گردد و هیچ ذلیلی به حق نیاویزد مگر آن که عزیز شود.