دستورات الهی

839.jpgنواب صفوى مى‏فرمود شما يك كالايى را كه مى‏خرى يك دفترچه هم توى آن هست اين دفترچه اول شكل اين كالا را كشيده بعد هم گفته كه چه جورى از اين كالا استفاده كنيم.

اين دفترچه را هر صنفى بنويسد غلط است جز كارخانه‏اى كه سازنده اين است مهندسى كه سازنده اين است سازنده كالا حق دارد كه دفترچه راهنما بنويسد سازنده بيشتر از ساخته شده خبر دارد بعد هم مى‏فرمود ما ساخته خدا هستيم دفترچه و راهنماى ما را بايد سازنده ما كه همان خدا باشد بدهد.