گفت و شنود

راز

169.jpgيارو با عصبانيت به رفيقش گفت؛ باز هم جلوي جمع به من گفتي احمق خل و چل؟! و دوستش عذرخواهي كرد و گفت؛ ببخشيد يادم رفته بود كه بايد اين راز بين خودمان باقي بماند!

لنگ

167.jpgيارو از حمام بيرون آمد و داد زد و گفت؛ آهاي! لنگ حموم و حوله و فرش زيرم و لحاف رويم و پرده اتاقم و سفره نونم و... همه را بردند. حمامي به او گفت؛ مردك خجالت بكش، تو فقط يك لنگ داشتي و يارو گفت؛ همان لنگ همه اين كارها را برايم انجام مي داد!

موش

165_0.jpgآموزگاري به يكي از دانش آموزان گفت؛ بنويس «كوه»! دانش آموز با گريه گفت؛ آقا اجازه! خيلي سنگينه! بنويسم موش؟!

جن

163.jpgمي گويند شخصي از كنار جن رد مي شد، جن با ديدن او انگشت تعجب به دندان گزيد و از ترس چند بار گفت بسم الله...

ازدواج

152.jpgيك «جغد» با يك «فوك» ازدواج كرده بود، بچه شون شده بود «جوك»!