گفت و شنود

دوم خرداد

2925.jpgشاعري براي خواندن شعرش پشت تريبون رفت و خواند «با شور و نشاط خواهم آمد» ولي بقيه بيت ها يادش رفت و همين نيم بيت را چند بار تكرار كرد كه ناگهان پايش به پايه ميز گرفت و روي سر يكي از حاضران سقوط كرد. با ناله به طرف گفت؛ آقا ببخشيد. معذرت مي خواهم و يارو گفت؛ اختيار داريد! شما چند بار گفتيد كه «خواهم آمد» اما من متوجه نشدم كه قرار است با كله روي زمين بيائيد!!

عزا

2010.jpgيارو ديد شوهرش كفش و كلاه كرده و مي خواهد برود. پرسيد؛ كجا؟ و شوهر گفت؛ مي روم به يك مجلس ختم. همسرش پرسيد؛ براي ناهار فكري كرده اي؟ شوهر گفت؛ نه! پرسيد؛ پول اجاره خانه را آماده كرده اي؟ شوهر جواب داد؛ نه! و همسرش گفت؛ پس سر جايت بتمرگ! كجا مي روي؟ عزا همين جاست!

دست خالي

tavalod.jpgگدايي به صاحبخانه گفت؛ حالا كه چيزي نميدي، ديگه چرا فحش هم ميدي؟ و صاحبخانه گفت؛ مي خواستم دست خالي برنگردي!

لونه

a0.jpgجغدي با يك كبوتر رفيق شده بود، بهش گفت؛ بيا با هم بريم روي يك درخت بزرگ لونه بسازيم، تو تخم بگذار، من ميرم گوجه فرنگي ميارم املت بخوريم!

زانو

403.jpgمي گويند شتري از رودخانه رد مي شد، روباهي پرسيد؛ خيلي گوده؟ و شتر جواب داد؛ نه! تا زير زانوست و روباه پريد وسط آب در حالي كه داشت غرق مي شد به شتر گفت؛ تو كه گفتي تا زير زانوست و شتر گفت، آخه منگل! زانو داريم تا زانو!