کوتاه نوشت

ابر

«ابر شلوارپوش» يكي از اشعار مطرح ماياكوفسكي-‌ شاعر معروف روسي-‌ است. اين شعر بلند را سالها پيش «مديا كاشيگر» به فارسي ترجمه كرده است.
اخيراً ترجمه ديگري از اين شعر به بازار آمده تحت عنوان «ابر»
يكي مي‌گفت مترجم دوم شلوار ماياكوفسكي را درآورده است.

كمال‌تعجب