کوتاه نوشت

دو روز مانده به پايان جهان...

دو روز مانده به پايان جهان، تازه فهميده که هيچ زندگي نکرده است، تقويمش پر شده بود و تنها دو روز خط نخورده باقي مانده بود، پريشان شد. آشفته و عصباني نزد فرشته مرگ رفت تا روزهاي بيش‌تري از خدا بگيرد.
داد زد و بد و بيراه گفت!(فرشته سکوت کرد)

آسمان و زمين را به هم ريخت!(فرشته سکوت کرد)

جيغ زد و جار و جنجال راه انداخت!(فرشته سکوت کرد)

به پرو پاي فرشته پيچيد!(فرشته سکوت کرد)

کفر گفت و سجاده دور انداخت!(باز هم فرشته سکوت کرد)

دلش گرفت و گريست به سجاده افتاد!

آزمون عشق

اميري به شاهزاده خانمي گفت: من عاشق توام.
شاهزاده گفت: زيباتر از من خواهرم است که در پشت سر تو ايستاده است.
امير برگشت و ديد هيچکس نيست .
شاهزاده گفت: تو عاشق نيستي ؛ عاشق به غير نظر نمي کند.

زوج و فرد

با توجه به موفقيت‌آميز بودن طرح زوج و فرد خودروها در كاهش ترافيك بخشي از شهر، فدوي پيشنهاد مي‌كند اين طرح به ساير امور پرترافيك نيز تسري يابد. مثلاً براي اينكه موبايلها بهتر جواب بدهند شماره تلفنهاي همراه كه به فرد ختم مي‌شوند روزهاي فرد و شماره‌هاي زوج روزهاي زوج داير باشند. البته اين مسأله نبايد به همه امور تسري يابد چون ممكن است خطرناك شود، مثلاً زوجه انسان فقط روزهاي زوج به انسان خدمات پذيرايي شام و ناهار و غيره را ارائه كند و...!

فدوي

سکه طلا

‌گرچه كارشناسان براي افزايش بي‌رويه قيمت سكه دلايل متعددي را برشمرده‌اند اما فدوي غير كارشناس نيز بي‌مناسبت نمي‌بيند كه دلايل خود را به شرح زير بيان كند:
-‌ مردم از حالا به فكر سفره هفت‌سين سال ۱۳90 هستند و بنابراين با خريد سكه براي قراردادن در كنار سفره، كار خود را جلو انداخته‌اند.
-‌ نظر به اينكه بانك كارگشايي سكه را به حراج گذاشته مردم براي بي‌نصيب نماندن از اين حراج كه حق مسلم آنان است، با دستپاچگي به خريد آن اقدام كرده‌اند تا كارشان گشوده و شايد هم اندكي گشاده شود.

غني‌سازي

از ناشري پرسيديم به چه كاري مشغولي؟
گفت: مشغول غني‌سازي.
پرسيديم: چگونه؟
گفت: داريم حافظ غني-‌ قزويني چاپ مي‌كنيم.

كمال‌تعجب