لطیفه و پيامک

عمر بعد از مرگ

ظریفی مرغی بریان در سفرهٔ بخیلی دید که سه روز پی در پی بود و نمی‌خورد. گفت: عمر این مرغ بریان، بعد از مرگ، درازتر از عمر اوست پیش از مرگ.

عبید زاکانی

یافت می‌نشود

دزدی در شب خانهٔ فقیری می‌جست. فقیر از خواب بیدار شد. گفت: ای مردک، آنچه تو در تاریکی می‌جویی، ما در روز روشن می‌جوییم و نمی‌یابیم.

عبید زاکانی

شاید نیاید

مردی با کمان بی‌تیر به جنگ می‌رفت که تیر از جانب دشمن آید، بردارد. گفتند: شاید نیاید. گفت: آن وقت جنگ نباشد.

عبید زاکانی

اهمیت گیوه

درویشی گیوه در پا نماز خواند. دزدی طمع در گیوهٔ او بست. گفت: با گیوه نماز درست نباشد. درویش دریافت و گفت: اگر نماز نباشد، گیوه باشد.

عبید زاکانی

عرق

کسی تابستان از بغداد می‌آمد، گفتند: آن‌جا چه می‌کردی؟ گفت: عرق

عبید زاکانی