شعر طنز

ما کجا و شما کجا حضرات؟!

3248.jpgبنده آدم حسابی‌ام اما، نه به اندازه‌ی شما حضرات / بنده اینجایم و شما آنجا! من کجا و شما کجا حضرات؟ / خرده پایی که غیر کار و تلاش، هیچ چیزی ندارم آقایان / و غلط می‌کنم اگر بکنم، کرده‌ام را قیاس با حضرات / من و امثال من فقط شاید، سر سوزن تخصصی داریم / ای به قربان آن تعهدتان، عذر تقصیر بنده را حضرات...

پدر

3242.jpgپسر كو ندارد نشان از پدر / ندارد تن و روح و جان از پدر / نخستين زبان بشر، مادری است / بشر پس ندارد زبان از پدر / ولی هی نباید بگوید که من، / نه این دارم اصلاً نه آن از پدر

صفحه ی آشپزی

3226.jpgمواد لازم واسه آش کشکی: / نیاز داریم به دوغ اصل مَشکی / البته چون پیدا نمیشه اصلا / ما میگذریم از این مقوله فعلا / یه بسته کشک می خوایم که چون گرونه / برای دفعه های بعد بمونه

درختان خشک

3229.jpgچوب درختان خشک در نظر هوشیار / برگ کتابی است سبز با هدف انتشار / گرچه درختی است خشک، میوه ی آن چارفصل / های بزک جان نمیر! می رسد او با خیار / گاه نمایش شده، وقت همایش شده / باز نمایشگه است، جای قرار و مدار

انتخابات!

3238.jpgمن بیایم، تمیز و شیک و شکیل / می‌کنم مشکلات را تحلیل / کشوری را خراب می‌گیرم / خوب و آباد می‌دهم تحویل / به بهشتی اگر بدل نشود / به جهنم نمی‌شود تبدیل!