دوبیتی و رباعی

افشا!

شنیدم می‌پری با ایگرگ و ایکس
می‌شی هی را به را با این و اون میکس

یهو دیدی همین‌روزا گذاشتم
همه اسنادشو توی ویـکی‌لیـکـس!

مهدی استاداحمد

واز خواندن

تحقیقات نشان می‌دهد آواز خواندن باعث افزایش طول عمر می‌شود.

بخوان آواز تا عمرت شود بیش
و گردد مشکلاتت کمتر از پیش

دیریم دام رام، دیریم دام رام، دارام رام
ناناش ناش ناش، نینیش نیش نیش، نینیش نیش!

مهدی استاداحمد

رفتار بهتر

مردانی که ازدواج کرده‌اند رفتار بهتری دارند

گل قالی رو تو خونه لگد کن
نگاه بد به میوه تو سبد کن

خلاصه اینکه وقتی زن گرفتی
اگر جرات داری رفتار بد کن!

مهدی استاداحمد

همراه باهوش

تلفن های همراه از صاحبانشان باهوشترند.

به سمت آسمان رفت از سرم دود
شدم عاشق، نمودم وصلتی زود

گمان کردم که من خیلی زرنگم
ولی همراه من باهوش‌تر بود!

مهدی استاداحمد

پوشش قانونی

پلیس آگاهی: مجرمان با استفاده از پوشش‌های قانونی، نیاتشان را توجیه می‌کنند.

بنداز توی سطل آشغال این گونی رو
تو کوچه بپوش لباس مهمونی رو

این‌ریختی بری پلیس بهت گیر می‌ده
جمعش بکن این پوشش قانونی رو!

مهدی استاداحمد