دوبیتی و رباعی

حال گیری!

خداوندی که شاهد آفریده ست
برای عقد، عاقد آفریده ست

برای حال گیری از عزیزان
یکی را مثل « راشد» آفریده ست!

راشد انصاری

بگم؟!

یه بار گفتم، بگم بازم دوباره؟
نویسنده شدن کاری نداره…

فقط یه عیب کوچیک داره این کار
یه وقت دیدی سرت بالای داره!

راشد انصاری

روزه

من محتویات کوزه ام را بخـــورم
این حاصل چند روزه ام را بخورم

تا با لب تشنه ام نگویم نا حق
مجبور شدم که روزه ام را بخورم!

راشد انصاری

نتیجۀ انتخابات!

گفتم نشوم به ماهرویان نزدیک
رایم زده شد چونکه تو را دیدم نیک

نام تو درآمده ز صندوق دلم
ای منتخبِ مردم ِ چشمم، تبریک!

سعید سلیمان‌پور

بازدم…

احمدی‌نژاد: هیچ ماشینی هم در تهران نباشد، بازدم ساکنان آلودگی تولید می‌کند.

نوکِ کفگیر توی اعماق دیگه
ولیکن هیچکسی چیزی نمی‌گه

نفس شاید کشیدی توی این شهر
ولیکن بازدم ممنوعه دیگه!

مهدی استاداحمد