دوبیتی و رباعی

یک حاجی بازاری!

بدل رو جای اصلی می چپونه
وجیب مشتری رو می تکونه

نباشه غیبتش…حاجی همیشه،
نمازش رو سر وقتش می خونه!

راشد انصاری

دعا و نفرین!

خدایا جیب ما را پر بفرما
مرا با تاجران دم خور بفرما

هر آن کس مانعم شد…نان او را ،
شبیه نان من آجر بفرما

راشد انصاری

کاغذ

در جیب بغل که تا شدی ای کاغذ
خط خوردی و مثل ما شدی ای کاغذ

یک قایق کاغذی ز تو ساخته ام
بازیچه بـچه ها شدی ای کــاغذ

راشد انصاری

می بینم

در بی هنری بسی هنر می بینم
اصحاب رسانه را پکر می بینم

تا جاده ی فرهنگ و هنر لغزنده ست
در پیچ و خمش تو را دمر می بینم

راشد انصاری

نقیضه یخی

ما یخ زده ایم مثل مرغی که فریز…
بی حوصله چون دوشاخه ای توی پریز

لیوان بزرگ و خالی از نوشابه
با خیل مگس هماره در جنگ و گریز!

راشد انصاری