دوبیتی و رباعی

فقط جوراب

به مادر « روز زن » بشقاب دادیم
دوتا قالیچه و یک قاب دادیم

ولی « روز پدر » زحمت کشیدیم
به بابایم فقط جوراب دادیم!

امیرحسین خوش حال

آب و بنزین

تا ببیند خواب ارزانی دقیق ،
عینکی بر چشم خود در خواب زد

تا بگوید آب و بنزین قیمتی ست
نازل ِ بنزین به شیر ِ آب زد!

راشد انصاری

دارا و دانا

افسوس جهان به کام دارا شده است
دانا شده هر کسی توانا شده است

دیشب چه یواشکی پدر آمد و خفت
گویا سبدش بدون کالا شده است!

راشد انصاری

سبد کالا

اوضاع جهان اگر چه بد خواهد شد
از جانب ما ولی رصد خواهد شد

از فقر نترسی که دقیقا امشب
کالای تو وارد سبد خواهد شد !

راشد انصاری

عید دیدنی خالو!

مردان! همه قید کیش ِ خود را بزنید
یا قید تمام ِ خویش ِ خود را بزنید

یک عالمه ماچ و موچ باید بکنیم
لطفا دم عید ریش ِ خود را بزنید!

راشد انصاری