دوبیتی و رباعی

دربند

می خوام امشب شکرخند تو باشم
تو قندون ِ لبت ، قند تو باشم

بیا با هم بریم “دربندِ” تهرون
آخه می خوام که دربند ِ تو باشم

راشد انصاری

خال

دلم می خواست من مال تو باشم
بشینم رو لبت ، خال تو باشم

می خوام کلا همین طوری شب و روز
همه اش جویای احوال تو باشم!

راشد انصاری

گرونی

گرونی تا به این حدش که دیده؟
امــون و طاقــت ِ ما را بریده

دعا تاثیر خود را داده از دست
بیا آقا! به این جامون رسیده!(۱)

پی نوشت:
۱-مصراع آخر تصویری است.

راشد انصاری

فوتبال

هر گوشه ای از جهان اگر جنجال است
سرگرمی ما درین میان فوتبال است(۱)

آقا! تـو کـه حــال روزمان مـی دانی
ایـن جمـعه عـجالتا نیـا فینـال اســت!

پی نوشت:
۱-فوتبال را سریع بخوانید تا وقت تمام نشده!

راشد انصاری

مهریه ی زیاد

در لحظه ی ازدواج، گاگول شدم
با مهریه ی زیاد، مقبول شدم

«کی داده و کی گرفته » حرفی ست غلط
من دادم و او گرفت و بی پول شدم

امیرحسین خوش حال