دوبیتی و رباعی

شپش

دلم می خواست من شوی تو باشم
فقط آواره ی کوی تو باشم

تو چرک گردن ِ من باشی و من،
شپش در بین گیسوی تو باشم!

راشد انصاری

پیر

دلم می خواست کفگیر تو باشم
تو دیگ عاشقی زیر تو باشم

شب جمعه نرو سید مظفر
بذار این هفته من “پیر ” تو باشم!

راشد انصاری

طناب دار

دلم می خواست همکارم تو باشی
یواش و دزدکی یارم تو باشی

زنم اما اگه روزی بفهمه
طناب ِ حلقه ی دارم تو باشی!

راشد انصاری

بیمارعشق

می خوام امشب تِل موی تو باشم
خط باریک ابروی تو باشم

شنیدم ناخوشی ، بیمار عشقی
کمک کن بنده داروی تو باشم!

راشد انصاری

آرزو

دلم می خواست قربونت برم من
فدای عهد و پیمونت برم من

تو عمرم آرزو دارم که یک بار
بشم کِش توی تنبونت برم من!

راشد انصاری